ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆಗಿನ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ

 

ನೀವೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಾ? ಕಿಂದರಜೋಗಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ….

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.