ಜಜಂತರ್ ಮಮಂತರ್ – ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಲಭ್ಯ

ಮಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ ಅನ್ನು ಜಜಂತರ್ ಮಮಂತರ್  ಎಂದು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

http://issuu.com/beluru/docs/jantar_mantar_issue_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.