‍ಬಳೆ

‍‍‍‍‍ಬಳೇ ಬೇಕೆ ಬಳೆ!
ತೊಡುವುದಕೆ ಬಳೆ!
ಕೈಯಿಗೊಳೆ
ಗಾಜುಬಳೆ |
ಬಳೇ ಬೇಕೆ ಬಳೆ |

ಬಳೇ ಬೇಕೆ ಬಳೆ!
ತಿನುವುದಕೆ ಬಳೆ !
ಬಾಯಿಗೊಳ್ಳೆ
ಕೋಡುಬಳೆ!
ಬಳೇ ಬೇಕೆ ಬಳೆ |

ಬಳೇ ಬೇಕೆ ಬಳೆ!
ತರಹವಾರಿ ಬಳೆ |
ಗಾಜುಬಳೆ !
ಕೋಡುಬಳೆ!

ಬಳೇ ಬೇಕೆ ಬಳೆ!
ಬರೆದವರು: ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.